• پلن اول
 • 34
  هزار تومان در سال
 • 200 مگابایت فضای سرویس هاست
 • پهنای باند ماهیانه ۱ گیگ
 • تعداد اکانت ایمیل : ۲
 • HTML , PHP
 • تعداد بانک اطلاعاتی : ۱
 • تعداد ساب دامین : ۲
 • تعداد اکانت اف تی پی : ۲
 • گواهینامه اس اس ال رایگان
 • PHP 5.6|7.0|7.1|7.2
 • {{content-11}}
 • هاست اقتصادی ۱
 • 40
  هزار تومان در سال
 • 1.5 گیگ فضای سرویس هاست
 • پهنای باند ماهیانه ۸۰ گیگ
 • تعداد اکانت ایمیل : ۶
 • HTML , PHP
 • تعداد بانک اطلاعاتی : ۲
 • تعداد ساب دامین : ۶
 • تعداد اکانت اف تی پی : ۶
 • گواهینامه اس اس ال رایگان
 • PHP 5.6|7.0|7.1|7.2
 • {{content-11}}
 • هاست اقتصادی ۲
 • 60
  هزار تومان در سال
 • 3 گیگ فضای سرویس هاست
 • پهنای باند ماهیانه ۱۲۰ گیگ
 • تعداد اکانت ایمیل : ۱۱
 • HTML , PHP
 • تعداد بانک اطلاعاتی : ۳
 • تعداد ساب دامین : ۱۱
 • تعداد اکانت اف تی پی : ۱۱
 • گواهینامه اس اس ال رایگان
 • PHP 5.6|7.0|7.1|7.2
 • {{content-11}}
 • سرویس برنزی
 • 84
  هزار تومان در سال
 • 15 گیگ فضای سرویس هاست
 • پهنای باند ماهیانه ۱۵۰ گیگ
 • تعداد اکانت ایمیل : ۲۱
 • HTML , PHP
 • تعداد بانک اطلاعاتی : ۷
 • تعداد ساب دامین : ۲۱
 • تعداد اکانت اف تی پی : ۲۱
 • گواهینامه اس اس ال رایگان
 • PHP 5.6|7.0|7.1|7.2
 • {{content-11}}
 • سرویس نقره ای
 • 130
  هزار تومان در سال
 • 25 گیگ فضای سرویس هاست
 • پهنای باند ماهیانه ۲۵۰ گیگ
 • تعداد اکانت ایمیل : ۱۰۱
 • HTML , PHP
 • تعداد بانک اطلاعاتی : ۱۰۱
 • تعداد ساب دامین :۱۰۱
 • تعداد اکانت اف تی پی : ۱۰۱
 • گواهینامه اس اس ال رایگان
 • PHP 5.6|7.0|7.1|7.2
 • {{content-11}}
 • سرویس طلایی
 • 214
  هزار تومان در سال
 • 50 گیگ فضای سرویس هاست
 • پهنای باند ماهیانه نا محدود
 • تعداد اکانت ایمیل : نا محدود
 • HTML , PHP
 • تعداد بانک اطلاعاتی : نا محدود
 • تعداد ساب دامین : نا محدود
 • تعداد اکانت اف تی پی : نا محدود
 • گواهینامه اس اس ال رایگان
 • PHP 5.6|7.0|7.1|7.2
 • {{content-11}}